Regel 1 – Spillebanen

Overflaten på en spillebane
Overflaten på en spillebane skal bestå av enten naturgress, eller dersom konkurransereglene tillater det, kunstgress eller en kombinasjon av begge (hybridløsning).

Fargen på kunstgresset skal være grønn.

Baner med en overflate av kunstgress eller hybridløsning som benyttes til offisielle kamper i regi av FIFA eller internasjonal konkurranse mellom klubber, skal med mindre det er gitt dispensasjon fra IFAB, oppfylle de fastsatte krav
iht. «FIFA Quality Programme for Football Turf» eller «the International Match Standard»-regelverket.

Merking av en spillebane
En spillebane skal være rektangulær. Den skal være merket med heltrukne linjer, og på naturgress er det tillatt at de linjene som avgrenser et område består av kunstgress/hybridløsning, på en slik måte at dette ikke utgjør en fare for spillerne. En linje tilhører alltid det området den avgrenser.

Ingen andre linjer enn de som er fastsatt i Regel 1 skal benyttes til å merke spillebanen. På kunstgressbaner er annen oppmerking tillatt så lenge det benyttes farger som klart skiller seg ut.

De to lange grenselinjene kalles sidelinjer. De to korte grenselinjene kalles
mållinjer.

Banen skal deles i to like halvdeler av en midtlinje. Midt på denne linjen markeres spillebanens midtpunkt. Fra dette midtpunktet merkes en midtsirkel med radius på 9,15 m.

I hjørnene av en spillebane er det er tillat å merke hjelpelinjer på utsiden av spillebanen, som angir en avstand på 9,15 m, målt rettvinklet fra der mållinjen møter hjørnebuen.

Alle linjer skal ha samme bredde, og ikke bredere enn 12 cm.

Mållinjen skal ha den samme bredde som målstolpene og tverrligger.

Dersom overflaten på spillebanen består av kunstgress, er det tillatt med annen oppmerking såfremt det benyttes en annen farge som klart skiller seg ut.

En spiller som lager ikke-godkjente merker eller linjer på spillebanen, skal gis advarsel for usportslig opptreden. Hvis dette skjer mens ballen er i spill, skal dommeren vente med å advare spilleren til første stans i spillet.

Størrelsen på en spillebanen
Sidelinjene skal alltid være lengre enn mållinjen.
Størrelsen på spillebanen skal være som følger:

 • Lengde: Minimum 90 m – Maksimalt 120 m
 • Bredde: Minimum 45 m – Maksimalt 90 m

I Internasjonale kamper skal en spillebane ha følgende mål:

 • Lengde: Minimum 100 m – Maksimalt 110 m
 • Bredde: Minimum 64 m – Maksimalt 75 m

Turneringsreglementet kan fastsette spillebanens størrelse innenfor disse målene.

Målfeltet

To linjer måles og merkes vinkelrett ut på mållinjen, 5,5 m fra innsiden av hver målstolpe. Disse linjene er 5,5 m lange og forbindes med en linje parallell med mållinjen. Området som avgrenses av disse linjer og mållinjen kalles målfeltet.

Straffesparkfeltet

Et straffesparkfelt merkes i hver ende av banen på følgende måte:

To linjer merkes vinkelrett på mållinjen 16,5 m fra innsiden på hver målstolpe. Disse linjene er 16,5 m lange og forbindes med en linje parallell med mållinjen. Området som avgrenses av disse linjer og mållinjen kalles straffesparkfeltet.

I hvert straffesparkfelt merkes et straffesparkmerke ut fra midten av målet og 11 m fra mållinjen.

Fra midtpunktet av hvert straffesparkmerke merkes en sirkelbue (halvsirkel) med radius 9,15 m utenfor straffesparkfeltet.

Hjørnebue

Spillebanens innvendige hjørner skal merkes med en kvartsirkel. Kvartsirkelen merkes fra hvert hjørneflagg på spillebanen med radius 1 m. Denne kvartsirkelen kalles hjørnebue.

Hjørneflagg og midtlinjeflagg

I hvert hjørne plasseres en hjørnestolpe med et hjørneflagg, til sammen minst 1,5 m høyt. Toppen av hjørnestolpe med flagg må ikke være spiss eller på annen utgjøre en fare.

Lignende flagg kan plasseres ut fra endene av midtlinjen, minst 1 m fra sidelinjen.

Det tekniske området

Området rundt innbytterboksene eller -benker for trenere, ledere, reserver og utbyttede spillere på en kamparena, defineres som «det tekniske området».

Det tekniske området strekker seg 1 meter ut til siden fra innbytterboksene/- benkene og ikke nærmere enn 1 meter fra sidelinjen. Området bør merkes med streker.

Konkurranse- eller turneringsreglement fastsetter hvor mange som kan oppholde seg i det tekniske området.

De personer som kan oppholde seg i dette området skal:

 • Identifiseres før kampstart iht. konkurranse-/turneringsreglement,
 • opptre på en aktsom og ansvarlig måte,
 • Forbli i dette området under kampens varighet. Med unntak for de tilfeller der dommeren tillater at medisinsk personell kan komme inn på spillebanen for vurdering av skadet spiller.
 • Kun én person om gangen kan gi taktiske instruksjoner fra det tekniske området.

Mål

Et mål plasseres på midten av hver mållinje.

Målet består av to loddrette målstolper, med samme avstand fra hjørneflaggene, som er bundet til hverandre gjennom en vannrett stang som betegnes som tverrliggeren.

Målstolpene og tverrliggeren skal være laget av godkjent materiale. De må enten være kvadratiske, rektangulære, runde eller elliptiske, og ikke være til fare for spillerne.

Avstanden mellom innsiden av målstolpene skal være 7,32 m og avstanden fra underkanten av tverrliggeren til bakken skal være 2,44 m. Målstolpenes plassering på mållinjen skal være som vist på illustrasjonsbildet.

Målstolpene og tverrliggeren skal være hvite, og ha samme bredde og dybde som ikke overstiger 12 cm.

Dersom tverrligger blir forskjøvet eller ødelagt, skal spillet stoppes til skaden er reparert, målet erstattet eller satt tilbake i sin opprinnelige posisjon. Hvis dette ikke lar seg gjøre skal kampen avbrytes. Tau, annet bøyelig eller farlig materiale kan ikke benyttes som tverrligger. Dersom spillet ble stanset av denne årsak, skal kampen gjenopptas med dropp.

Målnett kan være festet på innsiden av målene og på bakken bak. De skal være opphengt og festet på en forsvarlig måte, slik at de ikke er til hinder for målvakten.

Alle mål (også transportable mål) skal være forsvarlig forankret til bakken.

Mållinjeteknologi (Goal line technology «GLT»)

Mållinjeteknologi (Goal line technology «GLT») kan benyttes til å støtte dommeren med å avgjøre hvorvidt et mål er scoret eller ikke. 
Når mållinjeteknologi benyttes, kan målene bli modifisert etter spesifikasjonene i «FIFA Quality Programme for GLT» og iht. spillereglene.

Bruken av mållinjeteknologi skal være fastsatt i konkurranse-/ turneringsreglement.

Prinsipper for bruk av mållinjeteknologi:

 • Mållinjeteknologi brukes kun på mållinjen for å avgjøre om det er scoret mål eller ikke.
 • Mållinjeteknologien skal gi indikasjon om mål umiddelbart og automatisk innen 1 sekund, og skal kun varsle dommerteamet i kampen (f.eks. med vibrering eller akustisk signal).
 • Krav og spesifikasjoner:
 • Hvis mållinjeteknologi benyttes i offisielle kamper, skal kampens arrangør påse at systemet er godkjent og akkreditert etter en av følgende standarder:
 • FIFA Quality PRO
 • FIFA Quality
 • IMS – INTERNATIONAL MATCH STANDARD

En uavhengig akkrediterings-/testorganisasjon skal verifisere nøyaktigheten og funksjonaliteten til mållinjeteknologien og leverandørens fastsatte testprotokoll. Hvis det er avvik fra fastsatt testprotokoll eller andre avvik/feil, skal dommeren ikke benytte systemet og rapportere forholdet til den myndighet kampen sorterer under.

I kamper hvor mållinjeteknologi benyttes skal dommeren teste systemets funksjonalitet før kampen startes jf. «FIFA Quality Programme for GLT Testing Manual».

Reklame

Ingen form for reklame enten den er ekte eller virtuell er tillatt på spillebanen, på innsiden av målet eller i det tekniske området. Videre tillates ikke slik reklame innenfor en avstand på 1 meter fra spillebanens yttergrense i tiden fra lagene går på/av eller er på spillebanen. Reklame er ikke tillatt på målstolper, tverrliggere, målnett, hjørnestolpe og hjørneflagg. Tilleggsutstyr (kamera, mikrofoner osv.) er heller ikke tillatt å feste på disse.

Stående reklameutstyr/-materiell skal

 • ha en avstand på minst 1 m fra sidelinjene
 • ha den samme avstanden fra mållinjen som dybden på målnettet
 • ha en avstand på minst 1 m fra målnettet

Logoer og emblemer

Reproduksjon, enten ekte eller virtuell av logoer/emblemer til FIFA, kontinentale/nasjonale fotballforbund, kretser, eller deltagende klubber er forbudt på spillebanen, på innsiden av et mål, på målnettet og på hjørnestolper. De er tillatt på selve hjørneflagget.

Videoassistentdommer (VAR)
Det henvises til IFAB sin engelske regeltekst, norsk oversettelse gjøres tilgjengelig om VAR innføres i Norge.

Fortolkninger av spillereglene og retningslinjer

Merking av spillebanen

Det er ikke tillatt å merke spillebanen med en stiplet linje eller med furer.
Dersom en spiller lager merker på spillebanen med sin fot, skal han advares for usportslig opptreden.  Hvis dommeren legger merke til at dette blir gjort mens ballen er i spill, skal han advare spilleren neste gang ballen er ute av spill.
Kun de linjer som er angitt i Regel 1 skal være på spillebanen.
Der kunstlagde (kunstgress) flater benyttes er det tillatt med andre linjer om de er merket med andre farger og klart skiller seg fra linjene som benyttes til fotball.

Mål

Hvis tverrliggeren kommer ut av stilling eller knekker, skal spillet stanses inntil den er reparert eller satt på plass igjen.  Hvis det ikke er mulig å reparere den, skal kampen avbrytes.  Det er ikke tillatt å erstatte tverrliggeren med et tau.  Dersom tverrliggeren kan repareres, skal spillet gjenopptas ved dropping av ballen der den var da spillet ble stoppet, med mindre spillet ble stoppet innenfor målfeltet.  I så fall skal dommeren droppe ballen på den av målfeltets linjer som er parallell med mållinjen, og på det punkt som er nærmest der ballen var når spillet ble stoppet.

Reklame

All reklame på bakken skal være minst 1 m. fra linjene som avgrenser spillebanen.

Stående reklame skal være minst:

 • 1 m fra banens sidelinje
 • Samme distanse fra mållinjen som nettets dybde
 • 1 m fra målnettet

Ingen form for reklame, enten den er ekte eller kunstig, er tillatt på spillebanen, på bakken innenfor området som er omsluttet av målnettene, eller det tekniske området, eller innenfor 1 m. fra sidelinjen, fra det tidspunkt lagene kommer inn på spillebanen til de har forlatt banen ved pause, og fra det tidspunkt lagene kommer inn igjen på banen til kampen er slutt.  Tilsvarende er reklame ikke tillatt på målene, målnettene, hjørneflagg eller dets stenger, og intet uvedkommende utstyr (kameraer, mikrofoner etc.) tillates festet til disse elementer.

Logoer og emblemer

Enhver form for logo eller emblem, enten den er ekte eller kunstig formidlet, for FIFA, kontinentalt forbund, nasjonale forbund, klubber eller andre organer, er forbudt på banen, målnettene og de områder de avgrenser, målene, hjørneflaggene eller deres stenger under kamp.