Regel 12 – Feil og overtredelser

Frispark (direkte og indirekte) og straffespark, kan kun tildeles for brudd på spillereglene som skjer når ballen er i spill.

Direkte frispark

Et direkte frispark skal tildeles dersom en spiller overfor en motspiller begår en av de følgende forseelser/handlinger, og som etter dommerens skjønn enten er uforsiktig, hensynsløs og/eller benytter unødig mye kraft:

 • angriper
 • hopper på
 • sparker eller forsøker å sparke
 • skyver/dytter
 • slår eller skaller ned, eller forsøker å gjøre dette
 • takler eller utfordrer
 • feller eller forsøker å felle en motspiller

Hvis forseelsen medfører fysisk kontakt skal dette straffes med direkte frispark eller straffespark.

Definisjon av vurderingsord

 • Uforsiktig; viser manglende aktsomhet, er uoppmerksom eller viser en mangelfull vurderingsevne, og begår en handling som innebærer en liten/ ubetydelig fare for motspiller(e).
  • En slik handling medfører normalt ingen ytterligere disiplinærreaksjoner.
 • Hensynsløs; gjennomfører en handling som en burde ha forstått, eller ser bort ifra risikoen for at handlingen vil eller kan utgjøre en fare for motspiller(e)
  • En slik handling medfører at spilleren skal gis advarsel.
 • Unødig mye kraft; gjennomfører en handling med unødvendig mye kraft slik at motspillers sikkerhet settes i fare
  • En slik handling medfører at spilleren skal gis utvisning.

Direkte frispark tildeles også hvis en spiller begår en av de følgende forseelser/ handlinger:

 • med forsett tar i / spiller ballen med hånd eller arm (unntatt målvakt i eget straffesparkfelt)
 • holder en motspiller
 • ved fysisk kontakt, hindrer eller stenger for en motspiller
 • biter eller spytter på en person
 • kaster en gjenstand på ballen, motstander og dommerteamet, eller berører ballen med en gjenstand som holdes

Se også Regel 3 for ytterligere forseelser/handlinger

Hands

Grunnleggende om hands

Det er hands om en spiller:

 • med forsett bruker sine armer/hender (både statisk og i bevegelse) for å berøre ballen.
 • etter at ballen har berørt spillerens armer/hender (om så ved uhell) og umiddelbart
 • scorer et mål mot motstanderlaget
 • skaper en målsjanse
 • uansett årsak forårsaker at ballen går direkte i motstanderlagets mål, etter å ha vært i kontakt med armer/hender (inkludert målvakten sine)

Spillere kan straffes for hands om de berører ballen ved at de

 • gjør kroppen unaturlig større ved hjelp av armer/hender
 • har armer/hender over skulderhøyde (med mindre spilleren bevisst spiller ballen og den deretter berører armen/hånden)

I de overnevnte tilfellene er det hands selv om ballen kommer direkte fra hode, kropp og føtter til andre spillere, uansett avstand.

Det er normalt ikke hands om ballen berører en spillers armer/hender, om

 • ballen ble spilt direkte fra spillerens egen kropp (alle kroppsdeler unntatt armer/hender)
 • ballen ble spilt direkte fra kroppen (alle kroppsdeler unntatt armer/hender) til en annen spiller som er på nært hold (unntatt når arm/hender er over skulderhøyde, se ovenfor)
 • armer/hender holdes nær kroppen og ikke gjør den unaturlig større
 • en spiller faller, og armenes/hendenes posisjon er mellom kroppen og bakken for å støtte seg eller dempe fallet. Dette gjelder ikke om armen strekkes vekk fra kroppen.

Målvaktene

Utenfor målvaktens eget straffesparkfelt gjelder de samme regler for hands som for alle andre spillere. Om målvakten ulovlig berører ballen med hånd/ arm innenfor eget straffesparkfeltet, tildeles motstanderlaget et indirekte frispark.

En målvakt som ulovlig berører ballen for «andre gang» (uten at noen har vært borti ballen i mellomtiden) ved gjenopptakelse av spillet, skal målvakten advares dersom en hindrer en positiv angrepsmulighet, eller utvises dersom en fratar motspiller et mål eller en åpenbar scoringsmulighet.

Indirekte frispark

Et indirekte frispark skal tildeles dersom en spiller begår en av de følgende forseelser/handlinger

 • spiller på en måte som ansees som farlig
 • hindrer eller stenger for en motspiller, uten at det medfører noen form for fysisk kontakt
 • protesterer mot dommerteamets avgjørelser, eller opptrer støtende, fornærmende eller krenkende ved ord, handlinger eller gestikulering
 • hindrer målvakten i å frigjøre ballen fra hendene
 • begår enhver annen forseelse som ikke tidligere er nevnt i spillereglene, hvor spillet stoppes for å gi advarsel eller utvisning til en spiller.

Et indirekte frispark tildeles motstanderlaget hvis målvakten, innenfor eget straffesparkfelt, begår en av de følgende forseelser/handlinger:

 • har kontroll på ballen med hånd/arm og bruker mer enn seks sekunder før denne frigjør ballen for spill
 • berører ballen med hånd/arm etter at ballen er frigjort for spill og den ikke er berørt av annen spiller
 • uten å ha spilt ballen eller ikke åpenbart har forsøkt å sparke ballen, berører ballen med hånd/arm
  • etter at en medspiller med foten har sparket ballen med forset t til målvakte
  • direkte fra et innkast tatt av en medspiller.

En målvakt anses å ha kontroll på ballen når

 • den holdes mellom hendene eller med hånden eller en del armen holdes mot en overflate (eks: bakke, kropp, målstolpe, osv.), ballen er ikke under kontroll når den ved uhell spretter fra målvakten eller når målvakten gjør en redning.
 • holder ballen i hånden og strekker ut armen
 • spretter den på bakken eller kaster den opp i luften

Det ikke tillatt for en spiller å gjøre en handling som medfører at motstanderlagets målvakt mister kontroll på ballen

Farefullt spill

Farefullt spill er enhver handling som medfører en risiko for å skade seg selv eller andre i et forsøk å nå eller spille ballen. Dette gjelder også om en motspiller blir hindret i å spille ballen, når det spilles på en slik måte som skaper frykt for å kunne bli skadet. Saksespark (brassespark) er tillatt, forutsatt at dette ikke utgjør en fare for motspillere.

Hindre eller stenge for en motspiller

Å hindre eller stenge for en motspiller betyr å plassere seg i motspilleren sin løpsretning/bane for å obstruere, blokkere, sinke, kanalisere eller tvinge en motspiller å endre sin løpsretning/bane når ballen ikke er innenfor spilledistanse.1

En spiller har rett til å stå hvor en vil på spillebanen, å være i veien for en motspiller er ikke det samme som å hindre /stenge en motspiller. Avgjørende her er om en spiller var der fra før, eller om spilleren plasserer seg der for å hindre/stenge for motspiller.

Enhver spiller kan skjerme ballen overfor en motspiller, forutsatt at ballen er innenfor spilledistanse, og hender/kroppen til spilleren som skjermer ballen ikke hindrer motspiller(e) å nå ballen.

Er ballen innenfor spilledistanse, har en motspiller lov til å forsøke å få kontroll på eller spille ballen.

Disiplinære reaksjoner

Dommeren har myndighet til å ilegge disiplinære reaksjoner, fra det øyeblikk dommeren trer inn på spillebanen for å inspisere denne før kamp, til dommeren forlater spillebanen etter at kampen er avsluttet, eller at straffesparkkonkurransen er ferdig.

Hvis en spiller eller lagleder begår en handling som medfører utvisning, har dommeren myndighet til å hindre denne fra å delta videre i kampen (jf. Regel 3, punkt 6 «Utvist spiller eller reserve»). Dommeren skal  rapportere  slike  og andre hendelsen til rett myndighet.

En spiller eller lagleder som begår et brudd på spillereglene på eller utenfor spillebanen som medfører advarsel eller utvisning skal ilegges en disiplinærreaksjon i samsvar med hendelsen/forseelsens art.

Tegn for advarsel er gult kort. Tegn for utvisning er rødt kort.

Gule og/eller røde kort benyttes kun overfor spillere, reserver, utbyttede spillere eller lagleder(e).

Avvente  gjennopptakelse  av  spillet  for  å  tildele  disiplinær  reaksjon Ved tildeling av advarsel eller utvisning, skal spillet ikke gjenopptas før tildelingen av disiplinærreaksjonen er fullført.

UNNTAK:

Når laget, før dommeren har rukket å starte prosessen med å tildele en disiplinærreaksjon, setter spillet raskt i gang og får en åpenbar scoringsmulighet. Spillet skal fortsette og  den disiplinære reaksjonen gis  ved første stans i spillet. Hvis forseelsen var å frata en åpenbar scoringsmulighet (DOGSO), skal spilleren som begikk forseelsen tildeles en advarsel.

Forseelser som begås i umiddelbar nærhet av eller rett etter hverandre

I de tilfeller der en og samme person begår flere forseelser som medfører advarsel, i umiddelbar nærhet i tid eller rett etter hverandre, skal det tildeles advarsel for hver enkelt forseelse som er begått.

Stans i spillet for å tildele disiplinære reaksjoner

Ved tildeling av advarsel eller utvisning, skal spillet ikke gjenopptas før tildelingen av disiplinærreaksjonen er fullført.

UNNTAK:

 • Når laget, før dommeren har rukket å starte prosessen med å tildele en disiplinærreaksjon, setter spillet raskt i gang og får en åpenbar scoringsmulighet.
  Spillet skal fortsette og den disiplinære reaksjonen gis ved første stans i spillet.
 • Hvis forseelsen var å frata en åpenbar scoringsmulighet (DOGSO), skal spilleren som begikk forseelsen tildeles en advarsel. Hvis forseelsen hindret en positiv angrepsmulighet (SPA), skal det ikke ilegges disiplinære reaksjonen.

Bruk av fordelsregelen

Hvis en dommer benytter fordelsregelen fremfor å stoppe spillet ved en forseelse som medfører advarsel eller utvisning, skal disiplinærreaksjonen tildeles ved første stans i spillet.

UNNTAK:

 • Hvis dommeren gir fordel ved en forseelse som anses å frata en åpenbar scoringsmulighet, skal spilleren gis advarsel for usportslig opptreden.
 •  Hvis dommeren gir fordel eller tillater et «raskt» frispark ved en forseelse som hindret en positiv angrepsmulighet (SPA), skal det ikke ilegges disiplinære reaksjonen.

Fordelsregelen bør ikke anvendes ved forseelser som medfører utvisning på grunn av alvorlig brudd på spillereglene, voldsom opptreden eller at en spiller skal tildeles sin andre advarsel, med mindre det er en åpenbar mulighet for scoring.

Dersom det benyttes fordel og spilleren som skal utvises berører ballen eller angriper/forstyrrer en motspiller skal dommeren stanse spillet, utvise spilleren og tildele motstanderlaget et indirekte frispark, med mindre spilleren har begått en mer alvorlig forseelse som straffes med et direkte frispark/ straffespark.

Hvis en forsvarer starter å holde en angriper på utsiden av straffesparkfeltet og fortsetter å holde når de kommer inn i straffesparkfeltet, skal dommeren dømme straffespark til det angripende lag.

Unntaksbestemmelse:

 • Dersom det benyttes fordel ved en forseelse som anses som å frata en åpenbar scoringsmulighet, og det blir scoring skal spilleren gis advarsel for usportslig opptreden.
 • Fordelsregelen bør ikke anvendes ved forseelser som medfører utvisning på grunn av alvorlig brudd på spillereglene, voldsom opptreden eller at en spiller skal tildeles sin andre advarsel, med mindre det er en åpenbar mulighet for scoring.
 • Dersom det benyttes fordel og spilleren som skal gis utvisning berører ballen eller angriper/forstyrrer en motspiller skal dommeren stanse spillet, utvise spilleren og tildele motstanderlaget et indirekte frispark, med mindre spilleren har begått en mer alvorlig forseelse som straffes med et direkte frispark/straffespark.

Hvis en forsvarer starter å holde en angriper på utsiden, og fortsetter å holde angriperen når de kommer inn i straffesparkfeltet, skal dommeren tildele et straffespark til det angripende lag.

Brudd på spillereglene som medfører advarsel

En spiller skal advares om den gjør seg skyldig i:

 • å forsinke eller hindre gjenopptakelse av spillet
 • ved ord eller handling viser seg uenig i dommerens avgjørelser
 • går ut eller kommer inn igjen på spillebanen uten dommerens samtykke
 • unnlater å respektere korrekt minimumsavstand ved dropp, hjørnespark, frispark eller innkast.
 • gjentatte overtredelser av spillereglene (skjønnsvurdering)
 • usportslig opptreden
 • trer inn i «referee review area» (RRA)
 • overdreven bruk av «VAR-tegnet» eller lignende symboler/tegn.

En reservespiller, eller spiller som er byttet ut, skal gis advarsel om den gjør seg skyldig i

 • å forsinke eller hindre gjenopptakelse av spillet
 • ved ord eller handling viser seg uenig i dommerens avgjørelser
 • kommer inn på spillebanen uten dommerens samtykke
 • usportslig opptreden
 • trer inn i «referee review area» (RRA)
 • overdreven bruk av «VAR-tegnet» eller lignende symboler/tegn.

I de tilfeller der en og samme person begår flere forseelser som medfører advarsel, i umiddelbar nærhet i tid eller rett etter hverandre, skal det tildeles advarsel for hver enkelt forseelse som er begått.

Advarsel for usportslig opptreden

En spiller skal gis advarsel for usportslig opptreden om denne:6

 • forsøker å narre/lure dommeren, ved for eksempel å simulere enten skade eller å urettmessig hevde at (late som) motspillere har begått et brudd på spillereglene (filming)
 • bytter plass med målvakten mens ballen er i spill og uten dommerens tillatelse
 • på en hensynsløs måte begår et brudd på spillereglene som straffes med direkte frispark
 • ved hands hindrer en positiv angrepsmulighet
 • ved hands forsøker enten å score mål (enten dette er vellykket eller ikke), eller mislykkes i å hindre at en ball går inn i mål
 • begår brudd på spillereglene som forstyrrer eller hindrer en positiv angrepsmulighet.
 • Med unntak i de tilfeller der det dømmes straffespark for en forseelse, der det var gjort et forsøk på å spille ballen. Eller ulovlig hindrer en åpenbar scoringsmulighet ved et reelt forsøk på å spille ballen, og det dømmes straffespark
 • lager ikke-godkjente merker på spillebanen
 • sparker ballen etter at spillet er stanset og dommeren har godkjent at det kan foretas et innbytte
 • viser manglende respekt for spillet og dets idealer
 • begår en handling i den hensikt å omgå tilbakespillsregelen, enten målvakten berører ballen med hendene eller ikke
 • med lyder/stemme distraherer en motspiller under spillets gang eller ved gjenopptakelse av spillet.

Feiring av mål

Det er tillatt å feire mål, men målfeiringen må ikke være overdrevet. Forberedt målfeiring er ikke anbefalt og må ikke medføre uthaling i tid for å gjenoppta spillet.

Å forlate spillebanen som del av målfeiringen er ikke en handling som medfører advarsel, men de skal så snart som mulig komme inn på spillebanen igjen.

En spiller skal, selv om målet blir annullert, gis advarsel for:

 • å klatre på et gjerde rundt banen og/eller nærme seg tilskuere slik at det skapes fare eller utgjør en risiko for kampens sikkerhet
 • gestikulering eller handling som er provoserende, hånende, nedsettende, skaper uro eller aggresjon
 • å tildekke hodet eller ansiktet med maske eller annet lignende
 • å ta av seg spilletrøyen eller tildekke hodet med spillertrøyen.

Forsinke eller hindre gjenopptakelse av spillet

En spiller skal gis advarsel for å forsinke eller hindre gjenopptakelse av spillet ved

 • å late som en skal ta innkastet, men plutselig trekker seg og overlater innkastet til en medspiller
 • uthaling av tid når en skal forlate spillebanen ved et bytte
 • uthaling av tid ved igangsetting av spillet
 • å sparke eller bære ballen vekk, eller fremprovoserer en konfrontasjon med forsett ved å ta på ballen etter at dommeren har stanset spillet
 • å ta et frispark fra feil sted for å tvinge frem at frisparket tas på nytt.

Brudd på spillereglene som medfører utvisning

En spiller, reservespiller eller utbyttet spiller skal utvises om denne:

 • fratar motparten et mål eller en åpenbar scoringsmulighet ved forsettlig bruk av hånden (gjelder ikke målvakt i eget straffesparkfelt)
 • fratar motspiller et mål eller en åpenbar scoringsmulighet når angrepsspillers generelle retning er på vei mot mål, og forseelsen skal straffes med frispark (med mindre annet er bestemt, se nedenfor)
 • er skyldig i alvorlig brudd på spillereglene
 • biter leler spytter på en motspiller eller enhver annen person
 • er skyldig i voldsom opptreden
 • bruker fornærmende eller krenkende eller grov språkbruk og/eller gestikulering
 • blir tildelt sin andre advarsel i samme kamp.
 • trer inn i «video operation room» (VOR)

En utvist spiller, reservespiller eller spiller som er byttet ut, skal forlate det tekniske området og området rundt spillebanen.

Frata motspiller en åpenbar scoringsmulighet

Dersom en spiller hindrer motspiller et mål eller fratar den en åpenbar scoringsmulighet ved hands, skal spilleren utvises uansett hvor dette skjedde på spillebanen.

Dersom en spiller innenfor eget straffesparkfelt overfor en motspiller, begår en forseelse som hindrer en åpenbar scoringsmulighet og dommeren tildeler et straffespark, skal denne spilleren gis advarsel dersom det ble gjort et ærlig forsøk på å spille ballen. I alle andre tilfeller (f. eks hands, å holde, dytte/skyve, eller har ingen muligheter for å nå ballen) skal spilleren utvises.

En spiller, utvist spiller, reservespiller eller spiller som er byttet ut, som uten dommerens tillatelse kommer inn på spillebanen og forstyrrer spillet eller hindrer motstanderlaget å score et mål eller en åpenbar scoringsmulighet, er skyldig i en forseelse som medfører utvisning.

Dette gjelder ikke dersom forseelsen skyldes

 • at en spiller holder, drar eller dytter en motspiller,
 • at spilleren ikke forsøker å spille ballen eller det er ingen mulighet for å nå ballen,
 • at spilleren begår en handling som medfører utvisning uansett hvor det skjer på spillebanen (f. eks alvorlig brudd på spillereglene, voldsom opptreden, etc.)3

I alle slike tilfeller skal spilleren utvises.

Ved avgjørelse hvorvidt en situasjon faller inn under «en åpenbar scoringsmulighet» skal følgende vurderes:

 • Avstanden mellom der forseelsen skjedde og målet
 • Retningen på spillet
 • Spillerens mulighet til å oppnå eller beholde kontroll på ballen
 • Antall forsvarere og deres posisjon.

Alvorlig brudd på spillereglene

En spiller som takler eller angriper en motspiller på en slik måte at dennes sikkerhet settes i fare, bruker overdreven kraft eller er brutal, er skyldig i alvorlig brudd på spillereglene og skal utvises.

En spiller som kaster seg inn i / går inn i / angriper en motspiller med ett eller begge ben for å nå ballen enten det er forfra, fra siden eller bakfra, med overdreven kraft eller setter motspiller sikkerhet i fare, er skyldig i alvorlig brudd på spillereglene og skal utvises.

Voldsom opptreden

En spiller som bruker eller forsøker å bruke unødig mye kraft eller brutalitet overfor en motspiller når det ikke er kamp om ballen, eller mot en medspiller, lagledelsen, dommerteamet eller enhver annen person, enten det er fysisk kontakt eller ikke, er skyldig i voldsom opptreden og skal utvises.

Om en spiller bevisst slår en motspiller eller annen person i ansiktet eller i hodet med arm eller hånd når det ikke er kamp om ballen, er denne skyldig i voldsom opptreden, om ikke kraften i slaget er så liten/ubetydelig at man kan se bort fra det.

Kasting av en gjenstand eller ball på motspiller

I slike tilfeller skal dommeren tildele en passende disiplinærreaksjon, vurdert ut fra om handlingen er:

 • en hensynsløs handling, advare spilleren for usportslig opptreden
 • bruker unødig mye kraft, utvise spilleren for voldsom opptreden.

Disiplinære reaksjoner til lagledere

Dersom det skjer en forseelse, og den som begikk forseelsen ikke gir seg til kjenne, skal den disiplinære reaksjonen tildeles hovedtreneren i det tekniske området.

Tilsnakk

Følgende brudd på spillereglene medfører som  hovedregel  tilsnakk,  med mindre det er snakk om gjentatte eller åpenbare brudd på spillereglene og skal resultere i en advarsel eller utvisning:

 • Trer inn på spillebanen på en måte som er respektfull eller ikke-konfronterende.
 • Unnlater å samarbeide med en i dommerteamet, eller overser deres pålegg eller forespørsler.
 • Ved mindre protester eller handling viser uenighet med dommerteamets avgjørelser.
 • Av og til forlater det tekniske området uten å begå et annet brudd på spillereglene.

Advarsel

Brudd på spillereglene som medfører advarsel er:

 • Forsettlig eller gjentatte ganger går utenfor eget lags tekniske område.
 • Forsinker eget lags gjenopptakelse av spillet
 • På en ikke-konfronterende måte trer inn i motstanderlagets tekniske område.
 • Ved ord eller handling protesterer på dommerteamets avgjørelse ved:
 • Kaste/sparke en drikkeflaske eller andre gjenstander
 • Handlinger som viser en klar mangel på respekt for personer i dommerteamet.
 • Trer inn i «referee review area» (RRA)
 • Gjentatte ganger eller på en overdreven måte gestikulerer for tildeling av gule/røde kort
 • På en overdreven måte viser «TV-tegnet» / «VAR-tegnet».
 • Gestikulering eller handling som er provoserende, hånende, nedsettende, skaper uro eller aggresjon
 • Gjentatte ganger viser uakseptabel adferd, eller begår flere handlinger som det normalt gis tilsnakk for.
 • Viser manglende respekt for spillets ånd og idealer.
 • Andre forseelser som medfører advarsel etter Regel 12

Utvisning

Brudd på spillereglene som medfører utvisning er:

 • Forsinker motstanderlagets gjenopptakelse av spillet, eksempelvis ved å holde på ballen, sparke vekk ballen, hindre/obstruere bevegelsen til en motspiller
 • Forsettlig forlater eget lags tekniske område for å:
  • Ved ord eller handling protestere mot eller viser åpenbar uenighet med dommerteamets avgjørelser.
  • gestikulere eller annen handling som er provoserende, hånende, nedsettende, skaper uro eller aggresjon
 • På konfronterende måte trer inn i motstanderlagets tekniske område.
 • Kaster/sparker drikkeflasker eller andre gjenstander inn på spillebanen
 • Trer inn på spillebanen for å:
  • Konfrontere dommerteamet (både ved pauser og når kampen er ferdigspilt)
  • Forstyrre spillet, motstanderlagets spillere eller en i dommerteamet.
 • Trer inn i Video operation room (VOR) eller tilstøtende rom til VOR.
 • Fysiske angrep eller viser aggressiv adferd (inkludert spytte og bite) overfor motstanderlagets spillere, reserver, personer i lagledelsen, dommerteamet, tilskuere eller andre personer til stede på en kamparena.
 • Mottar sin andre advarsel
 • Bruker et språk som er provoserende, hånende, nedsettende, skaper uro eller aggresjon
 • Bruker ikke-godkjente elektroniske hjelpemidler/sambandsmidler/utstyr, eller ved bruken av dette opptrer på en uakseptabel måte.
 • Voldsom opptreden
 • Andre forseelser som medfører utvisning etter Regel 12

Gjenopptakelse av spillet

En forseelse som skjer når ballen er ute av spill kan ikke endre hvordan spillet skal gjenopptas.

Hvis ballen er i spill og en spiller begår en forseelse på spillebanen mot en

 • motspiller
  skal spillet gjenopptas med enten frispark (indirekte eller direkte) eller straffespark
 • Medspiller, reserve, utbyttet spiller på samme lag, utviste spillere,  lagledelsen eller dommerteamet:
  Skal spillet gjenopptas med enten et direkte frispark eller straffespark
 • Andre personer
  skal spillet gjenopptas med dropp.

Alle forseelser som skyldes verbale protester, utbrudd eller ved annen bruk av språk, skal spillet gjenopptas med et indirekte frispark.

Hvis ballen er i spill og det begås en forseelse utenfor spillebanen

 • av en spiller mot dommerteamet, motspillere, reserver, utbyttede spillere, utviste spillere eller lagledere på motstanderlaget, eller 
 • av en reserve, utbyttet spiller, utvist spiller eller lagleder, eller noen av disse forstyrrer en motspiller eller medlemmer av dommerteamet:
  Skal spillet gjenopptas med et frispark fra nærmeste punkt på linjene som avgrenser spillebanen fra der forseelsen skjedde. Dersom forseelsen medfører direkte frispark til motparten og dette skjedde i eget straffesparkfelt gjenopptas spillet med straffespark.

Hvis ballen er i spill og en spiller står på eller utenfor spillebanen og kaster en gjenstand (herunder en annen ball) på en motspiller, reserve, utbyttet spiller, utvist spiller, lagleder, en i dommerteamet eller på ballen:

 • Skal spillet gjenopptas med direkte frispark eller straffespark fra det stedet gjenstanden traff eller ville ha truffet personen eller ballen. Om treffpunktet er på utsiden av spillebanen skal spillet gjenopptas med et direkte frispark fra nærmeste punkt på linjene som avgrenser spillebanen fra der forseelsen skjedde. Dersom dette skjedde i eget straffesparkfelt gjenopptas spillet med straffespark til motstanderlaget. 

Hvis ballen er i spill og reserve, utbyttet spiller, utvist spiller, spiller som er midlertidig utenfor spillebanen eller lagleder som står på utsiden av spillebanen og kaster en gjenstand på spillebanen som forstyrrer spillet,
motstander eller dommerteamet:

 • Skal spillet gjenopptas med et direkte frispark/straffespark fra der forstyrrelsen fant sted på banen eller traff/ville ha truffet en motspiller, dommerteamet eller ballen.

Hvis en forseelse er begått av en spiller på utsiden av spillebanen mot en medspiller, innbytter, utbyttet spiller, eller en fra lagledelsen på eget lag:

 • Skal spillet gjenopptas med et indirekte frispark til motstanderlaget fra   nærmeste punkt på linjene som avgrenser spillebanen fra der forseelsen skjedde.

Hvis ballen er i spill og en spiller berører ballen med en gjenstand som holdes med hender eller armer:

 • Skal spillet gjenopptas med et direkte frispark eller straffespark fra der gjenstanden traff ballen.

Handlingsmatrise ved DOGSO vurdering i straffesparkfeltet

Fortolkninger av spillereglene og retningslinjer

Grunnleggende krav for en forseelse

Følgende betingelser må være oppfylt før vi kan si at en straffbar forseelse har funnet sted:

 • den må være begått av en spiller
 • den må være begått på spillebanen
 • den må være begått mens ballen er i spill.

Dersom dommeren stopper spillet på grunn av en straffbar forseelse begått utenfor spillebanen, må spillet gjenopptas med dropp av ballen på det sted den var da spillet ble avbrutt, med mindre dette var inne i målfeltet.  I så fall skal dommeren droppe ballen på den av målfeltets linjer som er parallell med mållinjen, og på det punkt som er nærmest der ballen var da spillet ble stoppet.

Uforsiktig, hensynsløs eller med unødig mye kraft

Uforsiktig” betyr at spilleren har vist manglende oppmerksomhet eller tankeløshet når han utfører en takling, eller at han handlet uten å ta forholdsregler.

 • Ingen ytterligere disiplinære sanksjoner er nødvendig hvis en forseelse anses å være uforsiktig.

Hensynsløs” betyr at spilleren har handlet uten å ta hensyn til faren eller konsekvensene for motspilleren.

 • En spiller som spiller på en hensynsløs måte skal advares.

Med unødig mye kraft” betyr at spilleren har langt overskredet den nødvendige bruk av kraft og er i fare for å skade motspilleren.

 • En spiller som bruker unødig mye kraft skal vises ut.

Angripe en motspiller

Å angripe en motspiller vil si å utfordre vedkommende for å skape rom ved å bruke fysisk kontakt når ballen er innen rekkevidde, uten bruk av armer eller albuer.  Det er ikke lov å angripe en motspiller:

 • på en uforsiktig måte
 • på en hensynsløs måte
 • med unødig mye kraft.

Holde en motspiller

Holding av en motspiller inkluderer å hindre han fra å komme forbi eller rundt seg ved bruk av hendene, armene eller kroppen. 

Dommere blir anmodet om å gripe tidlig inn og straffe holding, særlig innenfor straffesparkfeltet ved hjørnespark og frispark.

For å håndtere slike situasjoner:

 • må dommeren gi tilsnakk til alle spillere som holder en motspiller før ballen er satt i spill
 • advare til spilleren dersom holdingen fortsetter før ballen er satt i spill
 • dømme et direkte frispark eller straffespark, samt advare til spilleren dersom dette skjer etter at ballen er i spill.

Dersom en spiller begynner å holde en motspiller utenfor straffesparkfeltet, og fortsetter å holde han når de er kommet inn i straffesparkfeltet, skal dommeren dømme straffespark.

Disiplinære sanksjoner

 • En advarsel for usportslig opptreden skal gis dersom en spiller holder en motspiller for å hindre han i å få tak i ballen, eller å hindre en positiv angrepsmulighet.
 • En spiller skal vises ut dersom han hindrer en åpenbar scoringsmulighet ved å holde en motspiller.
 • Ingen ytterligere disiplinære sanksjoner skal foretas i andre situasjoner hvor en spiller holder en motspiller.

Gjenopptakelse av spillet

 • Direkte frispark fra det sted forseelsen skjedde (dog jfr. Regel 13 – Frisparksted), eller et straffespark dersom det skjedde inne i forsvarende lags straffesparkfelt.

Hands

Hands innebærer en bevisst handling fra en spiller som tar ballen med hånd eller arm.  Dommeren må vurdere følgende:

 • håndens bevegelse mot ballen (ikke ballen mot hånden)
 • avstanden mellom spilleren og ballen (en uventet ball)
 • håndens posisjon betyr ikke nødvendigvis at det er noen forseelse
 • berøring av ballen med en gjenstand som holdes med hånden (klær, leggskinn m.m.) regnes som en forseelse
 • å treffe ballen med en gjenstand som er kastet (støvel, leggskinn m.m.) regnes som en forseelse.

Disiplinære sanksjoner

Det er tilfeller hvor en advarsel for usportslig opptreden skal gis når en spiller bevisst berører ballen med hånd eller arm, for eksempel når en spiller

 • bevisst tar ballen med hånd eller arm for å hindre en motstander å kontrollere ballen
 • prøver å score mål ved bevisst bruk av hånd eller arm.

En spiller skal imidlertid vises ut dersom han hindrer en scoring eller en åpenbar scoringsmulighet ved bevisst bruk av hånd eller arm.  Denne straff skyldes ikke at spilleren bevisst bruker hånd eller arm, men den uakseptable og urettferdige handling som hindrer at et mål blir scoret.

Gjenopptakelse av spillet

 • Direkte frispark fra det sted forseelsen skjedde (dog jfr. Regel 13 – Frisparksted), eller straffespark.

Utenfor sitt eget straffesparkfelt har målvakten de samme restriksjoner når det gjelder bruk av hånd eller arm på ballen som de andre spillerne.  Innenfor eget straffesparkfelt kan målvakten ikke straffes med direkte frispark for hands.  Han kan imidlertid være skyldig i flere forseelser med bruk av hånd eller arm som medfører indirekte frispark.

Forseelser begått av målvakten

En målvakt har ikke lov til å ha kontroll over ballen i sine hender i mer enn seks sekunder.  En målvakt regnes å ha kontroll over ballen

 • når den er mellom hans hender, eller mellom hans hånd og enhver annen gjenstand (for eksempel bakken, sin egen kropp)
 • når han holder ballen i sin utstrakte, åpne hånd
 • når han spretter ballen mot bakken, eller kaster den opp i luften

Når en målvakt har ballen i sine hender, kan han ikke angripes av en motspiller.

En målvakt har ikke lov til å berøre ballen med hånd eller arm innenfor eget straffesparkfelt i følgende tilfeller:

 • dersom han berører ballen igjen med hånd eller arm etter at den er blitt frigjort fra hans besittelse, og den ikke er berørt av en annen spiller
  • målvakten anses å ha kontroll over ballen ved å berøre den med hvilken som helst del av sin hånd eller arm, unntatt når ballen spretter ufrivillig fra han, for eksempel etter en redning
  •  besittelse av ballen inkluderer bevisst parering av ballen
 • dersom han berører ballen med hånd eller arm etter at den er bevisst sparket til han av en medspiller
 • dersom han berører ballen med hånd eller arm etter at han har mottatt den direkte fra et innkast fra en medspiller.

Gjenopptakelse av spillet

Indirekte frispark fra det sted forseelsen skjedde (dog jfr. Regel 13 – Frisparksted).

Straffbare handlinger begått mot målvakten

 • Det er en forseelse hvis en spiller hindrer målvakten fra å frigjøre ballen fra hendene.
 • En spiller skal straffes for å spille på en farlig måte hvis han sparker eller forsøker å sparke ballen når målvakten er i ferd med å slippe den.
 • Det er en forseelse hvis en spiller begrenser målvaktens bevegelsesmulighet ved å hindre han på en unfair måte, for eksempel når et hjørnespark skal tas.

Spille på en måte som anses å være farlig

Å spille på en måte som anses å være farlig, vil si enhver handling som kan skade noen (inkludert spilleren selv), mens man prøver å spille ballen.  Den må være utført med en motspiller i nærheten, og hindrer denne fra å spille ballen av frykt for å bli skadet.

Et ”saksespark”  er tillatt under forutsetning av at det, etter dommerens mening, ikke er farlig for motspillerne.

Å spille på en måte som anses å være farlig, innebærer ingen fysisk kontakt mellom spillerne.  Dersom det er fysisk kontakt, blir det en forseelse som skal straffes med et direkte frispark eller straffespark.  I tilfeller med fysisk kontakt, skal dommeren også vurdere den høye sannsynlighet for at en grovere overtredelse også har blitt begått.

Disiplinære sanksjoner

 • Dersom en spiller opptrer på en måte som anses å være farlig ved en ”normal utfordring” av en motspiller, skal dommeren ikke foreta noen disiplinære sanksjoner.  Dersom handlingen er utført på en måte som utsetter motspilleren for fare for å bli skadet, skal dommeren advare spilleren.
 • Dersom en spiller fratar motparten en åpenbar scoringsmulighet ved å spille på en måte som anses å være farlig, skal spilleren vises ut.

Gjenopptakelse av spillet

 • Indirekte frispark fra det sted forseelsen skjedde (dog jfr. Regel 13 – Frisparksted).
 • Hvis det er kontakt, er det en annen type forseelse som er begått, som skal straffes med direkte frispark eller straffespark.

Stenger en motspiller fra å komme fram

Å stenge en motspiller fra å komme fram vil si å gå inn i motspillerens løpebane for å stenge, blokkere, redusere farten til eller fremtvinge en retningsendring for motspilleren, når ballen ikke er innenfor spilleavstand for en av spillerne.

Alle spillere har rett til å oppholde seg på spillebanen, og det å være i veien for en motspiller er ikke det samme som å stenge vedkommende fra å komme fram.

Å skjerme ballen er lov.  En spiller som plasserer seg mellom motspilleren og ballen av taktiske grunner, har ikke begått noen forseelse, under forutsetning av at ballen er innenfor spilleavstand, og spilleren ikke holder motspilleren unna ved å bruke armer eller kroppen.  Hvis ballen er innenfor spilleavstand, kan ballføreren angripes på en fair måte av en motspiller.

Vente med gjenopptakelse av spillet  for å gi et kort

Når dommeren har bestemt seg får å gi en spiller et kort, enten for å advare eller vise ut en spiller, skal spillet ikke gjenopptas før dommeren er ferdig med sine administrative oppgaver.

Advarsel for usportslig opptreden

Det er forskjellige årsaker til at en spiller skal advares for usportslig opptreden, for eksempel når en spiller:

 • på en hensynsløs måte begår en av de syv forseelser som medfører et direkte frispark
 • begår en forseelse av taktiske grunner for å forstyrre eller avbryte en positiv angrepsmulighet
 • holder en motspiller av taktiske grunner for å trekke vedkommende bort fra ballen, eller hindre vedkommende i å nå ballen
 • tar ballen med hånd eller arm for å hindre en motspiller i å få ballen i besittelse eller starte et angrep (bortsett fra målvakten i eget straffesparkfelt)
 • bruker hånd eller arm på ballen i et forsøk på å score et mål (uavhengig av hvorvidt det lykkes eller ikke)
 • forsøker å lure dommeren ved å simulere skade eller later som om han er blitt ulovlig hindret (filming)
 • bytter plass med målvakten under spillets gang, eller uten dommerens tillatelse
 • opptrer på en måte som viser mangel på respekt for spillet
 • spiller ballen når han går av banen etter å ha fått tillatelse til å forlate spillebanen
 • distraherer en motspiller ved tilrop eller lignende under spillets gang eller ved igangsettelse
 • lager ulovlige merker på spillebanen
 • bruker et bevisst knep for å spille ballen til sin egen målvakt med hode, bryst, kne etc. mens ballen er i spill, for å omgå spillereglene, uavhengig av om målvakten berører ballen med hendene eller ikke.  Forseelsen er begått av spilleren i et forsøk på å omgå så vel teksten som ånden i Regel 12, og spillet skal gjenopptas med et indirekte frispark.
 • bruker et bevisst knep for å spille ballen til sin egen målvakt for å omgå spillereglene, når han tar et frispark.  (Etter at spilleren har blitt advart, skal frisparket tas på nytt.)

Feiring av scoring

Det er tillatt for en spiller å vise sin begeistring når han har scoret et mål, men feiringen må ikke bli for overdrevet.

Rimelig feiring er tillatt, men praksisen med koreograferte feiringer er ikke å anbefale når de resulterer i overdreven sløsing med tid, og dommerne instrueres i å gripe inn i slike tilfeller.

En spiller skal advares dersom han

 • etter dommerens mening lager gester som er provoserende, spottende eller opphissende
 • klatrer opp i et gjerde for å feire en scoring
 • tar skjorten helt av seg eller dekker hodet med skjorten
 • dekker hodet eller ansiktet med en maske eller lignende.

Det å forlate spillebanen for å feire en scoring er i seg selv ikke noen forseelse, men det er viktig at spillerne returnerer til spillebanen så raskt som mulig.

 • Dommerne forventes å opptre på en forebyggende måte, og å vise sunn fornuft ved håndteringen av feiring av et mål.
 • Ved ord eller handling viser seg uenig i avgjørelser
 • En spiller som viser seg uenig i en dommers avgjørelser (verbalt eller på andre måter) skal advares.
 • Et lags kaptein har ingen spesiell status eller privilegier i henhold til spillereglene, men har et ansvar for sitt lags oppførsel.

Hindre gjenopptakelse av spillet

Dommere må advare spillere som hindrer gjenopptakelse av spillet av taktiske grunner, som:

 • tar et frispark fra feil sted, med den klare hensikt å få dommeren til å beordre frisparket tatt på nytt
 • later som om han skal ta et innkast, for så å overlate det til en av sine medspillere
 • sparker vekk ballen eller bærer den vekk med sine hender, etter at dommeren har stoppet spillet
 • somler overdrevet med å ta et innkast eller frispark
 • somler med å forlate spillebanen når han skal byttes ut
 • provoserer frem en konfrontasjon ved bevisst å spille ballen etter at dommeren har stoppet spillet.

Gjentatte overtredelser

Dommere må til enhver tid være på vakt overfor spillere gang på gang overtrer spillereglene.  De må særlig være klar over at selv om en spiller begår en del forskjellige forseelser, skal han allikevel advares for gjentatte overtredelser.

Det er her ikke snakk om noe bestemt antall forseelser eller tilstedeværelsen av et mønster, men det er et spørsmål om skjønn og må avgjøres i sammenheng med effektiv kampledelse.

Alvorlige brudd på spillereglene

En spiller er skyldig i alvorlig brudd på spillereglene hvis han bruker unødig mye kraft eller brutalitet mot en motspiller når han forsøker å erobre ballen mens den er i spill.

En takling som setter sikkerheten til en motspiller i fare skal regnes som alvorlig brudd på spillereglene.

Enhver spiller som ”stempler” med ett eller begge ben mot en motspiller i kamp om ballen, forfra, fra siden eller bakfra, med stor kraft, og som utsetter motspilleren for fare, gjør seg skyldig i alvorlig brudd på spillereglene.

Fordelsregelen bør ikke brukes i situasjoner med alvorlige brudd på spillereglene, med mindre det foreligger en klar umiddelbar scoringsmulighet.  Dommeren må da vise ut spilleren som har gjort seg skyldig i alvorlig brudd på spillereglene ved neste stopp i spillet.

En spiller som gjør seg skyldig i alvorlig brudd på spillereglene skal vises ut, og spillet gjenopptas med et direkte frispark fra det sted forseelsen fant sted (dog jfr. Regel 13 –Frisparksted) eller et straffespark (hvis forseelsen fant sted i den skyldige spillerens straffesparkfelt).

Voldsom opptreden

En spiller er skyldig i voldsom opptreden hvis han bruker unødig mye kraft eller brutalitet mot en motspiller når det ikke er kamp om ballen.

Han er også skyldig i voldsom opptreden dersom han bruker unødig mye kraft eller brutalitet mot en medspiller, tilskuer, trener eller leder eller en hver annen person.

Voldsom opptreden kan oppstå enten på spillebanen eller utenfor spillebanens linjer, enten ballen er i spill eller ikke.

Fordelsregelen bør ikke benyttes i situasjoner med voldsom opptreden, med mindre det foreligger en åpenbar  scoringsmulighet.  Dommeren må da vise ut spilleren som har gjort seg skyldig i voldsom opptreden ved neste stopp i spillet.

Dommere minnes om at voldsom opptreden ofte fører til masseansamlinger, derfor må de prøve å avverge dette ved aktiv inngripen.

En spiller, innbytter eller utbyttet spiller som gjør seg skyldig i voldsom opptreden skal vises ut.

Gjenopptakelse av spillet

 • Hvis ballen er ute av spill, skal spillet gjenopptas i henhold til tidligere avgjørelse.
 • Hvis ballen er i spill, men forseelsen skjer utenfor spillebanen,
  • dersom spilleren allerede var ute av banen, skal spillet gjenopptas med dropp av ballen på det sted den var da spillet ble avbrutt, med mindre dette var inne i målfeltet.  I så fall skal dommeren droppe ballen på den av målfeltets linjer som er parallell med mållinjen, og på det punkt som er nærmest der ballen var da spillet ble stoppet.
  • dersom spilleren forlater spillebanen for å begå forseelsen, skal spillet gjenopptas med et indirekte frispark fra det sted ballen var når spillet ble stoppet (dog jfr.Regel 13 – Frisparksted).
 • Hvis ballen er i spill, og en spiller begår en forseelse på spillebanen,
  • mot en motspiller, skal spillet gjenopptas med et direkte frispark fra det sted forseelsen skjedde (dog jfr. Regel 13 – Frisparksted) eller et straffespark dersom forseelsen skjedde innenfor den skyldige spillers straffesparkfelt.
  • mot en medspiller, skal spillet gjenopptas med et indirekte frispark fra det sted forseelsen skjedde (dog jfr. Regel 13 – Frisparksted)
  • mot en innbytter eller utbyttet spiller, skal spillet gjenopptas med et indirekte frispark fra det sted ballen var da spillet ble stoppet (dog jfr. Regel 13 – Frisparksted)
  • mot dommeren eller en assistentdommer, skal spillet gjenopptas med et indirekte frispark fra det sted forseelsen skjedde (dog jfr. Regel 13 – Frisparksted)
  • mot en hver annen person, spillet gjenopptas med dropp av ballen på det sted den var da spillet ble avbrutt, med mindre dette var inne i målfeltet.  I så fall skal dommeren droppe ballen på den av målfeltets linjer som er parallell med mållinjen, og på det punkt som er nærmest der ballen var da spillet ble stoppet.

Straffbare handlinger hvor et objekt (eller ballen) er kastet

Dersom en spiller, innbytter eller utbyttet spiller, mens ballen er i spill kaster et objekt på en motspiller, eller en annen person på en hensynsløs måte, skal dommeren stoppe spillet og advare spilleren, innbytteren eller den utbyttede spiller.

Dersom en spiller, innbytter eller utbyttet spiller, mens ballen er i spill kaster et objekt på en motspiller, eller en annen person med unødig mye kraft, skal dommeren stoppe spillet og vise ut spilleren, innbytteren eller den utbyttede spiller for voldsom opptreden.

Gjenopptakelse av spillet

 • Dersom en spiller som står inne i eget straffesparkfelt kaster et objekt på en motspiller som er utenfor straffesparkfeltet, skal dommeren gjenoppta spillet med et direkte frispark til motparten fra det sted objektet traff eller ville ha truffet motspilleren.
 • Dersom en spiller som står utenfor sitt eget straffesparkfelt kaster et objekt på en motspiller som er innenfor straffesparkfeltet, skal dommeren gjenoppta spillet med et straffespark.
 • Dersom en spiller som står inne på spillebanen kaster et objekt på en hvilken som helst person som er utenfor spillebanen, skal dommeren gjenoppta spillet med et indirekte frispark til motparten fra det sted ballen var da spillet ble stoppet (dog jfr. Regel 13, Frisparksted).
 • Dersom en spiller som står utenfor spillebanen kaster et objekt på en motspiller som er inne på spillebanen, skal dommeren gjenoppta spillet med et direkte frispark til motparten fra det sted objektet traff eller ville ha truffet motspilleren eller med et straffespark (dersom det skjedde innenfor den skyldige spillers eget straffesparkfelt).
 • Dersom en innbytter eller en utbyttet spiller står utenfor spillebanen og kaster et objekt på en motspiller som er inne på spillebanen, skal dommeren gjenoppta spillet med et indirekte frispark til motparten fra det sted ballen var da spillet ble stoppet (dog jfr. Regel 13, Frisparksted).

Hindre en scoring eller en åpenbar scoringssjanse

Det er to forseelser som medfører utvisning som dreier seg om å frata en motspiller en åpenbar mulighet til å score et mål.  Det er ingen forutsetning at forseelsen skjer innenfor straffesparkfeltet.

Dersom dommeren benytter fordelsregelen i forbindelse med en åpenbar scoringssjanse, og et mål blir scoret umiddelbart, og selv om motspilleren stopper ballen med hånd eller arm eller hindrer en motspiller ulovlig, skal spilleren ikke vises ut, men han kan advares.

Dommere skal vurdere følgende forhold når de skal avgjøre hvorvidt de skal vise ut en spiller for å hindre en åpenbar scoringssjanse:

 • avstanden mellom det sted forseelsen skjedde og målet
 • sannsynligheten for at spilleren skal kunne beholde eller ha kontroll på ballen
 • retningen som spilleren har
 • plasseringen til, og antall motspillere
 • forseelsen som fratar motspilleren en åpenbar scoringssjanse må være en forseelse som medfører ett direkte eller et indirekte frispark.